Anglų kalba

Pamokos

Kaip išmokti anglų kalbą

Su Tourism Rank

Dažniausiai naudojamų anglų kalbos žodžių sąrašas

Žodis - Lietuviškas tarimas - Rašyba/paaiškinimas
1. The - de - tas, šis, tuo (tai yra anglų kalbos artikelis ir dažniausiai naudojamas anglų kalbos žodis)


2. Of - of - iš, apie


3. To - tu - į (tačiau gali reikšti ir pas, prie, iki, ligi, palyginti, prieš, kaip, su, pagal)


4. And - end - ir


5. A - e - į lietuvių albą neverčiamas artikelis.


6. In - in - į lietuvių kalbą neverčiamas prielinksnis, nurodantis vietą. Pvz.: In the box - dėžėje. In the house - name. In gali būti paudojamas ir kaip prieveiksmis, būdvardis, arba daiktavardis


7. Is - iz - yra (naudojama su vienaskaita pvz. He is good - jis yra geras)


8. It - it - tai


9. You - jū - tu


10. That - vęt - tai


11. He - hy - jis


12. Was - vaz - buvo


13. For - for - dėl (pvz. for you - tau, for me - man).


14. On - on - ant


15. Are - ar - yra (naudojama su daugiskaita pvz. We are good - mes esame geri).


16. With - viv - su


17. As - ez - kaip (pvz. I am just as you - Ai em džest laik jų - Aš esu toks kaip tu).


18. I - ai - aš


19. His - hiz - jo.


20. They - vej - jie


21. Be - by - būti (pvz. to be or not to be? - Būti, ar nebūti?)


22. At - et - prielinsnis nurodantis vietą (pvz. at my house - mano namuose)


23. One - van - vienas


24. Have - hev - turėti


25. This - vis - tas, šis


26. From - fram - iš


27. Or - or - arba


28. Had - hed - turėjau


29. By - bai - pagal, šalia (pvz. This book is written by you. Šia knygą esi paršęs tu)


30. Hot - hat - karšta


31. Word - vord - žodis


32. But - bat - bet


33. What? - Vat - Kas?


34. Some - sam - kai kurie, šiek tiek


35. We - vi - mes


36. Can - ken - galėti, gali, galiu (pvz. Can you help me? Ken ju help mi? Ar gali man padėti?)


37. Out - aut - iš. (pvz. He went out. Hy vent aut. Jis išejo lauk)


38. Other - ave(r) - kiti, kitos, kita


39. Were - ver - buvo


40. All - ol - visi


41. There - dėr - ten


42. When - ven - kada? (When will you come? Ven vil jū kam? Kada tu ateisi?)


43. Up - ap - aukštyn


44. Use - jūz - naudoti


45. Your - jo(r) - tavo


46. How - hau - kaip?


47. Said - sed - pasakė


48. An - en -  į lietuvių kalbą neverčiamas artikelis


49. Each - yč - kiekvienas


50. She - šy - ji


51. Which - vič - kuris


52. Do - du - daryti


53. Their - veir - jų


54. Time - taim - laikas


55. If - if - jei


56. Will - vil - modalinis veiksmažodis nurodantis veiksmą ateityje. (Pvz. I will eat. I vil yt. Aš valgysiu)


57. Way - vei - kelias


58. About - abaut - apie


59. Many - meni - daug


60. Then - ven - tada


61. Them - dem - jie


62. Write - (v)rait - rašyti


63. Would - vud - modalinis veiksmažodis


64. Like - laik - mėgti


65. So - sou - taigi


66. These - vyz - šie


67. Her - her - jos


68. Long - long - ilgas


69. Make - meik - daryti


70. Thing - fing - daiktas


71. See - sy - matyti


72. Him - him - jį


73. Two - tū - du


74. Has - hez - turi


75. Look - luk - žiūrėk


76. More - mor - daugiau


77. Day - dej - diena


78. Could - kud - galėtum


79. Go - gou - eiti


80. Come - kam - ateiti


81. Did - did - padarei. Dar gali būti vartojamas kaip klausimasis žodis, pvz. Did you do? Ar padarei?


82. Number - namba - skaičius


83. Sound - saund - garsas


84. No - nou - ne


85. Most - moust - labiausiai


86. People - pypl - žmonės


87. My - mai - mano


88. Over - ouva - virš


89. Know - nou - žino


90. Water - vuota - vanduo


91. Than - van - nei


92. Call - kol - skambinti, skambutis


93. First - fėst - pirmas


94. Who - hu - kas


95. May - mei - malonėti. May you help me? Mei ju help mi? Ar malonėtumetė man padėti?


96. Down - daun - ženyn


97. Side - said - pusė


98. Been - byn - buvo


99. Now - nau - dabar


100. Find - faind - rasti


101. Any - eni - kas nors, bet koks.


102. New - nju - naujas


103. Work - vork - darbas


104. Part - pat - dalis


105. Take - teik - imk


106. Get - get- gauk


107. Place - pleis - vieta


108. Made - meid - padarytas, pagamintas


109. Live - laiv - gyvai


110. Where - vėr - kur


111. After - afta - po


112. Back - bek - atgal


113. Little - litl - mažas


114. Only - onli - vienintelis


115. Round - raund - aplinkui


116. Man - męn - vyras


117. Year - jier - metai


118. Came - keim - atėjo


119. Show - šou - rodyti, pasirodymas


120. Every - evry - kiekvienas


121. Good - gud - geras


122. Me - mi - aš


123. Give - giv - duoti


124. Our - aur - mūsų


125. Under - anda - po


126. Name - neim - vardas


127. Very - veri - labai


128. Through - fru - per, kiaurai


129. Just - džast - tik


130. From - fram - nuo


131. Sentence - sentins - sakinys


132. Great - greit - puiku, didis


133. Think - fink - mąstyti


134. Say - sei - sakyti, sakyk


135. Help - help - pagalba, padėk!


136. Low - lou - žemas (pvz. taikytina su žodžiu lygis), low level - žemas lygis.


137. Line - lain - linija


138. Differ - difa - skirtis (nuo ko nors)


139. Turn - tern - suktis


140. Cause - coz - pieržastis


141. Much - mač - gana, daug, pvz. too much - tų mač - per daug


142. Mean - myn - turėti omenyje


143. Before - bifo - anksčiau


144. Move - mūv - judėti


145. Right - rait - teisingai, arba dešinė


146. Boy - boi - berniukas


147. Old - old - senas


148. Too - tū - taip pat, pvz. yes, me too - jes mi tū - taip, aš taip pat


149. Same - sejm - tas pats


150. Tell - tel – sakyti


151. Does – das – padaryti (naudojamas su she, he ir it asmenimis)


152. Set – set – nustatyti, pastatyti, komplektas, nejudrus (Šis žodis turi labai daug reikšmių, todėl jo vertimas priklauso nuo konteksto. Žodis gali būti naudojamas kaip veiksmažodis, daiktavardis arba būdvardis.)


153. Three – fry - trys


154. Want – vant - norėti


155. Air – ier - oras


156. Well – vel – gerai (naudojamas kaip prieveiksmis, pvz. Well done. – Vel dan. – Gerai padaryta)


157. Also –elsou – taip pat


158. Play –plei – žaisti, paleisti (įrašą)


159. Small – smal - mažas


160. End – end – pabaiga, paigti


161. Put – put - padėti


162. Home – haum - namai


163. Read – ryd - skaityti


164. Hand – hend - ranka


165. Port – pot – uostas (pvz, air port – ier pot – oro uostas)


166. Large – lažd - didelis


167. Spell – spel – rašyti/skaityti/sakyti paraidžiui, sudaryti, užburti


168. Add – ed –papildyti


169. Even – yven – net, dar


170. Land – land – žemė, kraštas, šalis


171. Here – hier - čia


172. Must – mast - privalėti


173. Big – big - didelis


174. High – hai - aukštas


175. Such – sač – toks, šitoks


176. Follow – folou - sekti


177. Act – ekt – veiksmas, veikti


178. Why – vai - kodėl


179. Ask – esk – klausti, paklausti


180. Men – men - vyrai


181. Change – čeižd – keisti, pakeisti


182. Went – vent - nuėjo


183. Light – lait – šviesa, apšviesti


184. Kind – kaind – rūšis, geras, malonus


185. Off – of – nuo, nutraukti


186. Need – nyd – reikėti (pvz, I need a ticket. – Ai nyd e tikėt. – Man reikia bilieto.)


187. House – haus - namas


188. Picture – pikčer – paveikslas, nuotrauka


189. Try – trai - bandyti


190. Us – as – mums, mus


191. Again – egen – vėl, dar kartą


192. Animal –enimal - gyvūnas


193. Point – pojnt – taškas, pinktas, dalykas


194. Mother –mafe – motina


195. Word – vord – žodis


196. Near – nier – netoli, arti


197. Build – bild – statyti


198. Self – self – savęs, pats


199. Earth – erf – žemė


200. Father – fafer – tėvas


201. Head – hed – galva, vadovas


202. Stand – standi – stovėti, stovas


203. Own – oun – pačių, savas, nuosavas (išreiškia nuosavybės turėjimą, pvz. my own sister– mai oun sister – mano pačios sesuo)


204. Page – peidž – puslapis


205. Should - šiud – turėčiau, turėtum, turėtų


206. Country - kantry – šalis


207. Found - faund – rasti


208. Answer - anser – atsakymas


209. School - skūl - mokykla


210. Grow - grou – augti


211. Study - stady – mokytis, studijuoti


212. Still - stil – dar, nurimti, ramybė


213. Learn - liern – mokytis


214. Plant - plant – augalas


215. Cover - caver – viršelis


216. Food - fūd – maistas


217. Sun - san – saulė


218. Four - fo – keturi


219. Between - bitvyn – tarp, pvz. between you and me – bitvyn jū end my – tarp tavęs ir manęs


220. State - steit – valstybė


221. Keep - kyp – išsaugoti


222. Eye – ai – akis


223. Never - neva – niekada


224. Last - last – paskutinis


225. Let - let – leisti


226. Thought - fot – mintis


227. City - sity – miestas


228. Tree - try – medis


229. Cross - kros – kryžius, kirsti (kelią)


230. Farm – fam – ūkis, ferma (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


231. Hard – had – sunku(s), kieta(a) (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


232. Start – stat – pradžia, pradėti (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


233. Might – mait – jėga, galia, galybė


234. Story – stori – istorija, pasakojimas


235. Saw – so – pjūklas, pjauti, mosuoti (žodyje balė „o“ tariama ilgai)


236. Far – fa – toli


237. Sea – sy – jūra


238. Draw – dro – atkreipti (kieno nors dėmesį)


239. Left – left – kairė


240. Late – leit – vėlai, vėlyvas


241. Run – ran – bėgti, paleisti (veikti)


242. Don‘t – dount – vartojama norint ką nors paneigti, pvz. I don‘t want – ai dount vant– aš nenoriu


243. While – vail – tuo tarpu, kol (kirčiuojama „a“)


244. Press – pres – spauda, nuspausti, paspausti


245. Close- klouz – uždaryti, užbaigti, uždarymas, užbaigimas, arti, artimas


246. Night- nait - naktis


247. Real- ryl – tikras, realus, tikrai


248. Life- laif - gyvenimas


249. Few- fjū – keletas, nedaug


250. North- nof – šiaurė


251. East – yst – rytai (geografinė kryptis)


252. West – vest – vakarai (geografinė kryptis)


253. South – sauf – pietūs (geografinė kryptis)


254. Open – oupn – atidaryti, atidaryta


255. Seem – sym – atrodyti, rodytis


256. Together – tiugefe – kartu


257. Next – nekst – kitas, sekantis


258. White – vait – baltas, balta soalva


259. Children – čildren – vaikai


260. Begin – bigin – pradėti


261. Got – got – gavo


262. Walk – vok – eiti, vaikščioti, ėjimas


263. Example – ekzempil – pavyzdys


264. Ease – yz – palengvinti


265. Paper – peipa – popierius


266. Group – grūp – grupė


267. Always – olvaiz – visada


268. Music – miuzik – muzika


269. Those – fouz – tiems


270. Both – bouf – abu, abudu


271. Mark – mak – žymė, pažymėti


272. Often – ofn – dažnai


273. Letter – letr – laiškas


274. Until – antil – kol, iki


275. Mile – mail – šalia (kirčiuojama „a“)


276. River – river – upė


277. Car – ka – mašina (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


278. Feet – fyt – kojos (žodis išreiškia daugiskaitą ir nevartyojamas kaip vienaskaitinis daiktavardis)


279. Care – kier – rūpintis, rūpestis


280. Second – sekand – antras


281. Book – buk – knyga


282. Carry – kery – nešti, nešiotis, vešti


283. Took – tuk – paėmė


284. Science – saenc – mokslas


285. Eat – yt – valgyti


286. Room – rūm – kambarys


287. Friend – frend – draugas


288. Began – bigen – pradėti


289. Idea – aidie – mintis, idėja


290. Fish – fiš – žuvis


291. Mountain – mautn – kalnas


292. Stop – stop – stoti, sustoti


293. Once – uonc – vieną kartą, kažkada, kadaise


294. Base – beis – bazė, pagrindas


295. Hear – hier – girdėti, išgirsti


296. Horse – hors – arklys


297. Cut – kat – sumažinti, supjaustyti, pjauti, kirpti, perkirsti, pjūvis, įpjova, kirpimas, išpjova


298. Sure – šiur – žinoma (jaustukas)


299. Watch – vač – laikrodis, stebėjimas, sargyba, žiūrėti, stebėti, sekti, sergėti


300. Color – kala – spalva


301. Face – feis – veidas


302. Wood – vud – mediena


303. Main – mein – pagrindinis


304. Enough – inaf – gana, pakankamas kiekis, užtektinai


305. Plain – plein – lėktuvas


306. Girl – girl – mergina, mergaitė, panelė


307. Usual – jūsual – dažai, dažniausiai


308. Young – jang – jaunas


309. Ready – ryl – pasiruošęs, pasiruošti


310. Above – ebav – virš


311. Ever – eva – kada nors


312. Red – red – raudona (spalva)


313. List – list – sąrašas, registras, įrašyti į sąąraįą


314. Though – fou – nors


315. Feel – fyl – jausti


316. Talk – tok – kalbėti


317. Bird – bird – paukštis


318. Soon – siūn – greitai


319. Body – bodi – kūnas


320. Dog – dog – šuo


321. Family – femily – šeima


322. Direct – direkt –tiesioginis


323. Leave – lyv – palikti, išvykti, išeiti


324. Song – song – daiga, giesmė


325. Measure – meža – įvertinti, pamatuoti


326. Door – dor – durys


327. Product – prodakt – produktas, gaminys


328. Blank – blenk – tuščias


329. Short – šort – trumpas


330. Numeral – nameral – skaitvardis


331. Class – klas – klasė, kategorija, tipas


332. Wind – vind – vėjas


333. Question – kuesčn – klausimas


334. Happen – hepn – atsitikti


335. Complete – komplyt –baigti, pabaigti


336. Ship – šip – laivas


337. Area – ierie – zona, apylinkė


338. Half – haf – puse


339. Rock – rok – akmuo, uoliena


340. Order – ode– užsakyti, išrikiuoti (tam tikra tvarka)


341. Fire – fae – ugnis, gaisras, šaudyti


342. Preoblem – problm – problema


343. Told – tould – sakė


344. Knew – niū – žinojo


345. Pass – pes – leidimas, praleidimas, išlaikyti, pereiti


346. Since – sinc – nuo tada, nuo to laiko


347. Top – top – viršs, viršūnė, paviršius, padengti, viršutinis, aukščiausias


348. Hole – houl – skylė, anga, kiarymė


349. King – king – karalius


350. Space – speis – erdvė, plotas, tarpas, kosmosas


351. Heard – herd – girdėjau


352. Best – best – geriausias (naudojamas su priešdėliu „the“-„ve“ („e“ tariama trumpai), pvz. The best)


353. Hour – our – valanda


354. Better – bete – geresnis, geriau


355. True – tru – tiesa


356. During – djuring – per, metu (pvz. During the day – djuring ve dey – per dieną)


357. Hundred – handreds – šimtas


358. Remember – rimembe – prisiminti


359. Step – step – žingsnis, laipto pakopa


360. Early – erli – ankstyvas, iš anksto, anksti


361. Hold – hould – turėti, laikyti, surengti


362. Ground – graund – pagrindas, žemė, gruntas


363. Interest – interest – interesas, susidomėjimas


364. Reach – ryč – siekti, pasiekti


365. Fast – fest – greitas


366. Verb – verb – veiksmažodis


367. Sing – sing – dainuoti


368. Listen – lisen – klausyti


369. Travel – trevil – keliauti, kelionė


370. Less – les – mažiau


371. Simple – simpl – paprastas


372. Several – several – keletas


373. Vowel – vaul – balsis (kirčiuojama „a“)


374. Toward – tovard – link, į


375. War – vor – karas


376. Lay – ley – gulėti


377. Against – egenst – prieš


378. Pattern – petern – modelis, struktūra, šablonas


379. Slow – slou – lėtas, lėtai


380. Centre – senter – centras


381. Love – lav – meilė, mylėti (žodyje balė „a“ tariama trumpai)


382. Person – persan – asmuo, asenybė


383. Money – mani – pinigai (žodyje balė „a“ tariama trumpai)


384. Serve – serv – tarbauti, aptarnauti


385. Appear – epier – atsirasti (žodyje balė „e“ tariama trumpai)


386. Road – roud – kelias, takas


387. Map – mep – žemėlapis (žodyje balė „e“ tariama ilgai)


388. Rain – rein – lietus


389. Rule – rūl – taisyklė, norma, valdyti


390. Govern – gavern – valdyti, vadovauti


391. Pull – pul – traukti


392. Cold – kold – šaltas, peršalimas


393. Notice – noutis – pastebėti, pažymėti, pranešimas, įspėjimas


394. Voice – vois – balsas


395. Until – antil – iki, tol, ligi (kažko)


396. Power – paur – galia (kirčiuojama „a“)


397. Town – taun – miestas


398. Fine – fain – bauda, nubausti, puikus, puikiai


399. Certain – sirtain – tam tikras, įsitikinęs


400. Fly – flai – skraidyti, musė


401. Fall – fyl – kritimas, kristi


402. Lead – lyd – vadovauti, vesti


403. Cry – krai – verkti


404. Dark – dak – tamsu (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


405. Machine – mešyn – aparatas


406. Note – nout – pastaba, pažyma, užrašas, raštelis, pažymėti, atkreipti dėmesį, pastebėti


407. Wait – veit – laukti, palaukti


408. Plan – plen – planas (žodyje balė „e“ tariama ilgai)


409. Figure – figue – figūra, iliustracija, suprasti, manyti


410. Star – sta – žvaigždė


411. Noun – naun – daiktavardis (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


412. Field – field – laukas, sritis, aikštė


413. Rest – rest – poilsis, ilsėtis, pailsėti, poilsiauti


414. Correct – korekt – ištaisyti, pataisyti, teisingas, tinkamas


415. Able – eibl – galintis, sugebantis


416. Pound – paund – svaras sterlingas (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


417. Done – dan – padaryti


418. Beauty – bjūty – grožis, gražuolė


419. Stood – stiud – stovėjo


420. Contain – kontein – sudaryti


421. Front – frant – priekis, priekinis


422. Teach – tyč – mokyti


423. Final – fainal – paskutinis, galutinis


424. Gave – geiv – davė


425. Green – gryn – žalias (spalva)


426. Quick – kvik – greitai, skubiai


427. Develop – divelap – plėtoti, ugdyti


428. Ocean – oušn – vandenynas


429. Warm – varm – šiltas


430. Free – fry – nemokamai, laisvai, nemokamas, laisvas, išlaisvinti, išvaduoti


431. Minute – minat – minutė


432. Strong – strong – stiprus


433. Special – spešl – ypatingas, specialus


434. Mind – maind – mintis, protas (kirčiuojama „a“)


435. Behind – bihaind – atgal, už (kirčiuojama „a“)


436. Clear – klier – išvalyti, švarus, skaidrus


437. Tail – teil – uodega, pabaiga


438. Produce – prodjūs – gaminti, kurti


439. Fact – fakt – faktas (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


440. Street – stryt – gatvė


441. Inch – inč – colis


442. Multiply – multiplai – dauginti, didinti (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


443. Nothing – nafing – niekas


444. Course – kours – kursas


445. Stay – stei – likti, apsistoti


446. Wheel – vyl – ratas


447. Full – ful – pilnas


448. Force – fors – jėga, priversti


449. Blue – blū – mėlynas (spalva)


450. Object – obdžekt – objektas, tikslas, daiktas


451. Decide – disaid – nuspręsti, apsispręsti


452. Surface – surfeis – paviršius


453. Deep – dyp – gilus


454. Moon – miūn – mėnulis


455. Island – ailnd – sala (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


456. Foot – fut – pėda


457. System – sistem – sistema


458. Busy – bizy – užimtas, užsiėmęs


459. Test – test – testuti, išbandyti, testas


460. Record – rikod – įrašas, rekordas, duomenys, įrašyti, užfiksuoti, užrašyti


461. Boat – bout – valtis, laivas


462. Common – camn – bendras, bendrasis, paplitęs


463. Gold – gould – auksas


464. Possible – posibl – galimas (žodyje balė „o“ tariama trumpai)


465. Plane – plein – lėktuvas (žodyje „l“ tariama kietai, kaip žodyje „platus“)


466. Dry – drai – sausas, sausinti, džiovinti


467. Wonder – vounde – domėtis, stebėtis, nuostabus, stebuklas


468. Laugh – laf – juoktis (žodyje balė „a“ tariama ilgai)


469. Thousand – fauzand – tūkstantis


470. Ago – egou – prieš


471. Ran – ran – bėgo


472. Check – ček – tikrinti, čekis, tikrinimas


473. Game – geim – žaidimas


474. Shape – šeip – formuoti


475. Equate – ekvout – prilyginti


476. Hot – hot – karštas (žodyje balė „o“ tariama trumpai)


477. Miss – mis – praleisti, ilgėtis, pasigesti


478. Brought – brot – atvežti


479. Heat – hyt – šiluma


480. Snow – snou – sniegas, snigti


481. Yes – jes – taip


482. Distant – distnt – atstumas


483. Fill – fil – pildyti, užpildyti, užimti


484. Paint – peint – dažai, dažyti, tapyti


485. Language – langvdž – kalba


486. Among – emang – tarp


487. January – dženuari – sausis


488. February – febrari – vasaris


489. March – marč – kovas


490. April – eipril – balandis


491. May – mei – gegužė


492. June – džiūn – birželis


493. July – džiulai – liepa


494. August – ogust – rugpjūtis


495. September – septembr – rugsėjis


496. October – oktoubr – spalis


497. November – novembr – lapkritis


498. December – disembr – gruodis


499. Month – manf – mėnuo


500. Monthly – manfli – kas mėnesį


501. Monday – mandei - pirmadienis


502. Tuesday – tvuesdei - antradienis


503. Wednesday – vednesdei - trečiadienis


504. Thursday – fersdei - ketvirtadienis


505. Friday – fraidei - penktadienis


506. Saturday – seturdei - šeštadienis


507. Sunday – sandei – sekmadienis


508. Week – vyk – savaitė


509. Weekly – vykli – kas savaitę


510. Yesterday – jestedei - vakar


511. Today – tjudei - šiandien


512. Tomorrow – tjumorov - rytoj


513. Four – fo - keturi


514. Five – faiv - penki


515. Six – siks - šeši


516. Seven – seven - septyni


517. Eight – eit - aštuoni


518. Nine – nain - devyni


519. Ten – ten – dešimt


520. Surname – surneim – pavardė (sinonimas: Second name – sekand neim – pavardė)


521. Tea – ty – arbata


522. Coffee – kofy - kava


523. Black – blek – juoda (Būdvardžiai anglų kalboje turi tik vienaskaitą ir visada eina prieš daiktavardį. Pvz. Blank tea/coffee)


524. Green – gryn – žalia


525. White – vait – balta


526. Bill – bil – sąskaita


527. Cost – kost – kaina (sinonimas: Price – prais – kaina)


528. Ticket – tiket – bilietas


529. Train – trein – traukinys


530. Bus – bas – autobusas


531. Subway – sabvei – metro (sinonimas: Metro – metro – metro)


532. Taxi – taksi – taksi


533. Airport – ieport – oro uostas


534. Station – steišn – stotis


535. Bed – bed – lova


536. Television – televižn – televizorius (sinonimas: TV – tyvy – televizorius (sutrumpintai))


537. Pain – pein – skaudėti


538. Mail – meil – paštas (sinonimas: post office – poust ofis – paštas)


539. Box – boks – dėžė


540. Card – kard – atvirutė


541. Postage stamp – poustidž stamp – pašto ženklas


542. Package – pekidž – siuntinys


543. Bank – benk – bankas


544. Money – manei – pinigai (Šis žodis vartojamas tik daugiskaita ir neturi vienaskaitos.)


545. Cash machine – keš mešin – bankomatas


546. Hospital – hospital - ligoninė


547. Police – polys – policija


548. Morning – moning – rytas


549. Age – eidž – amžius (žmogaus)


550. Anger – enga – pyklis (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


551. Apple – epl – obuolys (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


552. Arm – am – ranka (kirčiuojama a raidė, tariama ilgai)


553. Art – at – menas (kirčiuojama a raidė, tariama ilgai)


554. Atom – etam – atomas (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


555. Baby – beiby – kūdikis (kirčiuojama e)


556. Ball – bol – kamuolys (o raidė tariama ilgai)


557. Band – bend – muzikos grupė (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


558. Bar – bar – baras


559. Bat – bet – šikšnosparnis (e raidė tariama ilgai)


560. Bear – bier - meška


561. Bell – bel – varpas (e raidė tariama trumpai)


562. Bit – bit – kąsnelis


563. Block – blok - blokas


564. Blood – blad – kraujas (a raidė tariama trumpai)


565. Blow – blau – pūsti (kirčiuojama u raidė, tariama trumpai)


566. Board – bod – lenta (o raidė tariama ilgai)


567. Bone – boun – kaulas


568. Bottom – botom – apačia (o raidės tariamos trumpai)


569. Box – boks – dėžė


570. Branch – brenč – šaka


571. Bread – bred – duona (e raidė tariama trumpai)


572. Break – breik – lūžis


573. Brother – brave – broils (kirčiuojama a raidė, tariama trumpai)


574. Camp – kemp – stovykla (e raidė tariama ilgai)


575. Capital – kepital – sostinė (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


576. Captain – keptan – kapitonas, vadas (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


577. Boss – bos – bosas, darbdavys (o raidė tariama ilgai)


578. Case – ceis – dėžė, lagaminas


579. Cat – ket – katė (e raidė tariama ilgai)


580. Cell – cel – ląstelė (e raidė tariama trumpai)


581. Cent – cent – centas (e raidė tariama trumpai)


582. Century – senčiury – amžius (kalbant apie laiką, ne apie žmogų) (kirčiuojama n raidė)


583. Chair – čier - kėdė


584. Chance – čenc – galimybė (kirčiuojama e raidė, tariama ilgai)


585. Character – kerakte – charakteris (kirčiuojama pirmoji e raidė, tariama trumpai)


586. Chick – čik - viščiukas


587. Chief – šyf – šefas, vadovas


588. Child – čaild – vaikas (naudojama tik vienaskaita, daugiskaitos atitikmuo Children – čildren – vaikai)


589. Chord – kord – akordas


590. Circle – cirkl – ratas, apskritimas


591. Climb – klaimb – kopti, lipti


592. Clock – klok – laikrodis (o raidė tariama trumpai)


593. Cloud – klaud – debesis (kirčiuojama a raidė)


594. Coast – kost – kaina (o raidė tariama trumpai)


595. Coat – kaut – paltas (kirčiuojama u raidė)


596. Colony – koloni – kolonija (o raidės tariamos trumpai, kirčiuojama pirmoji o raidė)


597. Column – kolumn – stulpelis  (kirčiuojama o raidė, tariama trumpai)


598. Company – kompani – kompanija (kirčiuojama o raidė, tariama trumpai)


599. Condition – kondišn – būklė (kirčiuojama i raidė, raidė o tariama trumpai)


600. Continent – kontinent – žemynas (kirčiuojama o raidė, tariama trumpai)


601. Copy – kopi – kopija (kirčiuojama o raidė, tariama trumpai)


602. Corn – korn – javai, grūdai (o raidė tariama ilgai)


603. Cotton – catn – medvilnė (a raidė tariama trumpai)Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats

GET IN TOUCH WITH US

tourismrank@gmail.com